آدرس: تهران- شهرک غرب- بلوار دادمان- بلوار درختی
 
تلفن :  88578356 - 88591502
        09123349626 
فکس : 88097833
 
پست الکترونیک: info@azhmanco.com