سه استاندارد برای دانه ­بندی ساینده ­ها عبارت است از:

FEPA (Federation European of Producers Abrasives)

ANSI (American National Standard Institute)

(JIS (Japanese Industrial Standard

 

در جدول زیر انواع استانداردها و مقایسه­ ی بین آن­ ها آورده شده است:

FEPA P
Paper

Micron
μm

FEPA F
Grain

Micron
μm

JIS R6001
Japan
1973

Micron
μm

ANSI

Micron
μm

MM

   

F5

4125

         
   

F6

3460

         
   

F7

2900

         
   

F8

2460

         
   

F10

2085

         

P12

1815

F12

1765

         
   

F14

1470

         

P16

1324

F16

1230

         

P20

1000

F20

1040

         
   

F22

885

         

P24

764

F24

745

         

P30

642

F30

625

         

P36

538

F36

525

         

P40

425

F40

438

         
   

F46

370

         

P50

336

F54

310

         

P60

269

F60

260

J60

       
   

F70

218

         

P80

201

             
   

F80

185

         

P100

162

             
   

F90

154

         

P120

125

F100

129

J100

125

100

125

 
   

F120

109

         

P150

100

             

P180

82

F150

82

J150

80

150

80

 

P220

68

F180

69

J180

70

180

70

 
   

F220

58

J220

58

220

58

 
                 

Micro grains

J240

80

     
       

J280

68

     

P240

58.5 ± 2

   

J320

57

     

P280

52.2 ± 2

F230

53 ± 3

   

240

51

 

P320

46.2 ± 1.5

   

J360

48

     
   

F240

44.5 ± 2

         

P360

40.5 ± 1.5

   

J400

40

280

41.5

 

P400

35.0 ± 1.5

F280

36.5 ± 1.5

         
       

J500

34

320

33

 

P500

30.2 ± 1.5

F320

29.2 ± 1.5

J600

29

360

28

 

P600

25.8 ± 1

             

P800

21.8 ± 1

F360

22.8 ± 1.5

J700

24

400

22.5

1500

P1000

18.3 ± 1

   

J800

20

     
   

F400

17.3 ± 1

J1000

16

500

18

 

P1200

15.3 ± 1

       

600

14

1800

P1500

12.6 ± 1

F500

12.8 ± 1

J1200

13

   

2400

P2000

10.3 ± 0.8

       

800

12

3200

   

F600

9.3 ± 1

J1500

10

     

P2500

8.4 ± 0.5

   

J2000

8

1000

7.8

 

P3000

7

             

P5000

5

             
   

F800

6.5 ± 1

         
   

F1000

4.5 ± 0.8

J3000

5

1200

5.5

4000

               

6000

   

F1200

3.0 ± 0.5

J4000

3

   

8000

   

F1500

2.0 ± 0.4

J6000

2

   

12000

   

F2000

1.2 ± 0.3

J8000

1.2

     

 

همچنین در جدول­ های زیر تبدیل اندازه دانه و استاندارد FEPAآورده شده است